Cynghorau Ysgol/ School councils

Mae gan yr ysgol 4 cyngor sydd yn cyd fynd gyda’r 4 diben. Bydd plant o Fl2-6 yn cynrhychioli yr ysgol. The school has 4 councils that co inside with the 4 purposes. Children from Years 2-6 will be representing the school.

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog/Ambitious, capable learners

Gwawr
 • Mae gen i awydd cryf i lwyddo./I have a strong desire to succeed.
 • Rydw i’n cwblhau tasgau’n effeithiol ac yn fedrus./I complete tasks effectively and skillfully
 • Rydw i’n agored i ddysgu gwybodaeth newydd a datblygu dealltwriaeth ddyfnach o bynciau gwahanol./I am open to learning new information and developing a deeper understanding of different subjects.

Dinesyddion egwyddorol, gwybodus/ Ethical, informed citizens

Gwilym
 • Mae gen i hawl i’r wybodaeth berthnasol./ I have a right to the relevant information.
 • Rydw i’n byw mewn gwlad ac mae gen i’r hawl i amddiffyniad gan y wlad yna./I live in a country and I have the right to protection from that country.
 • Rydw i’n deall y gwahaniaeth rhwng da a drwg./I understand the difference between right and wrong

Unigolion iach, hyderus/ Healthy, confident individuals

Gwen

 • Rydw i’n dda ac yn gryf, yn feddyliol ac yn gorfforol./I am good and strong, mentally and physically.
 • Rydw i’n gwybod pwy ydw i./I know who I am.
 • Rydw i’n sicr o’m credodau ac yn hapus i’w rhannu./I am certain of my beliefs and happy to share them.

Cyfranwyr mentrus, creadigol/Enterprising, creative contributors

Guto
 • Rydw i’n cymryd y cam cyntaf ac yn croesawu heriau newydd./I take the first step and welcome new challenges.
 • Rydw i’n cyd-weithio’n effeithiol ac yn cynnig gwneud fy rhan./I work together effectively and offer to do my part.
 • Mae gen i syniadau gwreiddiol ac unigryw./I have original and unique ideas.