Blwyddyn 6 / Year 6

Croeso i Flwyddyn 6 / Welcome to Year 6

Bydd ein gwaith y tymor yma yn cael ei seilio ar:

Our work this term is based on :

The 60’s – Y 60au

Iaith/Language: Ta Ta Tryweryn!

Llythyr cwyno / A letter of complaint.

Ysgrifennu cyfarwyddiadau / Write a set of instructions.

Trafodaeth yn edrych ar 2 ochr y ddadl / Discussion looking at both sides of an argument.

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, fractions, decimals and percentages, data manipulation, measurement, shape

Gwyddoniaeth/Science: Egni, goleuni a sain / Energy, light and sound

Thema/Theme: 60 au / 60’s

Byddwn yn dysgu am: / We will be researching into:

Timeline of the 60’s/Amserlen y 60au

Music and dancing / Cerddoriaeth a dawnsio

Art / Celf

Technology / Technoleg

Houses and fashion / Tai a ffasiwn

Ymarfer corff / Physical Education: Bydd y plant yn derbyn gwers ar brynhawn Dydd Iau ac bydd angen dillad addas ar gyfer y diwrnod hwnnw. The children will have P.E on Thursday afternoon and will need suitable clothing for that day.

Gwaith cartref/ homework: Creuwch model o ystafell o’r 60au mewn bocs esgidiau /

Please create a model of a room from the 60s in a shoe box.

Mae llais y plentyn yn cael ei hystyried yn gryf wrth i ni gynllunio syniadau a thasgau. Pupils voice is taken into account when we plan ideas and tasks.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad-Thank you for your cooperation.

Mrs Rees