Blwyddyn 6 / Year 6

Croeso i Flwyddyn 6 / Welcome to Year 6

Bydd ein gwaith y tymor yma yn cael ei seilio ar:

Our work this term is based on :

Yr 2il Ryfel Byd – 2 World War

Iaith/Language: Sais ydi o, Miss!

Erthygl papur newydd / News paper article.

Ysgrifennu dyddiadur ifaciwi / Write a diary as an evacuee.

Stori dychmygol am y rhyfel / A story about the war.

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, fractions, decimals and percentages, data manipulation, measurement, shape

Gwyddoniaeth/Science: Planhigion i fyw / Plants to live

Thema/Theme: Ail Ryfel Byd / 2nd World War

Byddwn yn dysgu am: / We will be researching into:

Timeline of the era/Amserlen y cyfnod

Music and art / Cerddoriaeth a celf

How they used to communicate / Sut oedden yn cyfathrebu

Looking into different types of shelters / Ymchwilio i wanhanol llochesi

The difference between the cities and countryside during the war / Y gwahanoiaeth rhwng y dinasoedd mawr a chefn gwlad.

Ymarfer corff / Physical Education: Bydd y plant yn derbyn gwers nofio ar ddydd Gwener ac bydd angen dillad addas ar gyfer y diwrnod hwnnw. The children will have swimming on Fridayand will need suitable clothing for that day.

Gwaith cartref/ homework: Creuwch model o lloches Anderson /

Please create a model of an Anderson Shelter.

Mae llais y plentyn yn cael ei hystyried yn gryf wrth i ni gynllunio syniadau a thasgau. Pupils voice is taken into account when we plan ideas and tasks.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad-Thank you for your cooperation.

Mrs Rees