Blwyddyn 3 / Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3

Byddwn yn dysgu gan ddilyn y thema ‘I am great’ y tymor yma. Byddwn yn edrych ar pam fod disgyblion Bl.3 yn arbennig, ac yn cymharu eu bywydau a bywyd plant Oes Fictoria, a phlant mewn gwledydd tlawd.

We will be following the theme ‘I am great’ this term. We will be looking at why Year 3 pupils are great, and we will compare their lives to the lives of children from the Victorian era. We will also be comparing their life to children living in poorer countries.

Iaith/Language: Portread/Portrait, Cerdyn Post/Post Card, Adolygiad o Ffilm/Film Review, Crynhoi stori/Round up of a story, Sgript/Script.

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, data handling, measurement, shape

Gwyddoniaeth/Science: Y Corff / The body

Thema/Theme: I am great!

Byddwn yn dysgu am: / We will be learning about:

Beth sy’n ein gwneud ni’n arbennig? / What makes us great?

Oes Fictoria / The Victorian Era

  • Bywyd plant Oes Fictoria / Children’s lives in the Victorian era
  • Gwyliau Oes Fictoria / Victorian Seaside Holidays
  • Y Frenhines Fictoria / Queen Victoria
  • Rhannau o ffilm Oliver! Sections of the film Oliver!

Bywyd plant mewn gwledydd tlawd / Children’s lives in poorer countries

Ymarfer Corff/PE

Bydd nofio yn dechrau ar y 7/9/23 am 10 wythnos/Swimming will begin on the 7/9/23 for 10 weeks.

Amser Antur:

Bydd y plant yn cael gwisgo dillad eu hunain ar ddydd Gwener ar gyfer Amser Antur. Bydd gweithgareddau Amser Antur yn amrywio o wythnos i wythnos, felly bydd angen dillad addas os gwelwch yn dda.

Children can come to school in their own clothes on Fridays for Amser Antur. Please ensure they wear suitable clothing for the various activities.

Diolch am eich cefnogaeth gyson/Thank you for your continuous support

Mrs Smith