Blwyddyn 3 / Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3

Byddwn yn dilyn y thema ‘Rubbish, Rubbish’ y tymor hwn. Ar ddechrau’r tymor – roedd pysgod wedi cyrraedd y dosbarth gyda llwyth o sbwriel yn gorchuddio eu cartref! Aeth y plant ati i gasglu sbwriel ar fuarth yr ysgol a thrafod effaith sbwriel ar ein byd. Gweithiodd y plant mewn grwpiau i ddewis tasgau addas ar gyfer y thema newydd. Ein bwriad y tymor hwn ydy helpu gwella y blaned, dysgu am greaduriaid sydd yn byw yn y mor ac helpu i warchod ein aradl leol.

We will be following the theme ‘Rubbish, Rubbish’ this term. At the beginning of the term, fish had arrived in our classroom, their tank was covered in rubbish! We collected rubbish from the school ground and discussed the disastrous effect of rubbish on our planet. We then worked in groups to choose suitable tasks to complete during the term. Our aim this term is to help save the planet, learn about sea creatures and look after our local area.

Iaith/Language: Cerddi/Poetry, Stori Byr/Short Story a Adroddiad Papur Newydd/Newspaper Report.

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, data handling, measurement, shape

Gwyddoniaeth/Science: Ein Byd Cynaliadwy/Our Sustainable Planet

Thema/Theme: Rubbish, Rubbish

Byddwn yn dysgu am: / We will be learning about:

  • Ein moroedd/Our seas
  • Creaduriaid y mor/Sea Creatures
  • Effaith sbwriel ar y blaned/The effect of rubbish on our planet
  • Sut i warchod a gwella ein ardal leol/How to care and improve our local area
  • Sut i didoli sbwriel/How to seperate rubbish correctly

Ymarfer Corff/PE

Bydd angen cit ymarfer corff a dillad nofio pob dydd Iau

They will need to bring a PE kit and swimming kit every Thursday

Amser Antur:

Bydd y plant yn cael gwisgo dillad eu hunain ar ddydd Gwener ar gyfer Amser Antur. Bydd gweithgareddau Amser Antur yn amrywio o wythnos i wythnos, felly bydd angen dillad addas os gwelwch yn dda.

Children can come to school in their own clothes on Fridays for Amser Antur. Please ensure they wear suitable clothing for the various activities.

Diolch am eich cefnogaeth gyson/Thank you for your continuous support

Mrs Smith