Blwyddyn 5 / Year 5

Croeso i Flwyddyn 5 /

Welcome to Year 5

Dyma ein gwaithn yr hanner tymor yma:

Our work this term is based on :

Y 60au- The 60’s

Iaith/Language: “Ta-Ta Tryweryn” gan/by Gwenno Hughes

Llythyr/ letter

Cyfarwyddiadau/ instructions

Mynegi barn/ opinions

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, fractions, decimals and percentages, data manipulation, measurement, shape.

Gwyddoniaeth/Science: Egni, Goleuni a Sain/ Energy, Light and Sound

Thema/Theme: The 60’s

Byddwn yn dysgu am: / We will be researching into:

Cerddoriaeth/ music

Dawns/ dance

Technoleg/ Technology

Dillad/ clothes

Digwyddiadau pwysig/ important events

Ysgol/ school

Mae llais y plentyn yn cael ei hystyried yn gryf wrth i ni gynllunio syniadau a thasgau. Pupils voice is taken into account when we plan ideas and tasks.

Ymarfer corff/ PE: Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Cofiwch wisgo gwisg cywir ac addas/ PE is on Thursday. Remember to wear correct and appropriate clothes.

Gwaith cartref/ homework: creu model o ystafell o’r 60au mewn bocs esgidiau

create a model of a room from the 60s in a shoe box

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad-Thank you very much for your cooperation.

Mrs Evans