Blwyddyn 5 / Year 5

Croeso i Flwyddyn 5 /

Welcome to Year 5

Dyma ein gwaithn yr hanner tymor yma:

Our work this term is based on :

Yr 2il Ryfel Byd – 2nd Worls War

Iaith/Language: “Sais ydi o, Miss!” gan/by Brenda Wyn Hughes

Erthygl Papur newydd/News paper article

Dyddiadur/Diary

Stori ddychmygol / A story about the war

Mathemateg/Mathematics: Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp / Place value, addition and subtraction, multiplication and division, money, time, fractions, decimals and percentages, data manipulation, measurement, shape.

Gwyddoniaeth/Science: Planhigion i fyw/Plant to live

Thema/Theme: The 60’s

Byddwn yn dysgu am: / We will be researching into:

Adloniant/Entertainment – Byddwn yn ymchwilio i sut y byddai pobl yn cadw eu hunain yn brysur. / We will be researching into how people would keep themselves busy.

Technoleg/ Technology – Sut roedd pobl arfer cyfathrebu. Defnyddio Morse code .How people used to communicate. Use Morse code.

Digwyddiadau pwysig/ Important events – Byddwn yn ymchwilio i’r gwledydd a gymerodd ran. Pam dechreuodd y rhyfel. Pam ei bod yn bwysig anfon plant i gefn gwlad. / We will be researching into the countries that took part. Why it started. Why it was important to evacuate children.

Ysgol/ school – The effects of war on children. Effaith y rhyfel ar blant.

Mae llais y plentyn yn cael ei hystyried yn gryf wrth i ni gynllunio syniadau a thasgau. Pupils voice is taken into account when we plan ideas and tasks.

Ymarfer corff/ PE: Mae nofio ar ddydd Gwener . Cofiwch ddod ar wisg cwisg cywir ac addas/Swimming is on Friday . Remember to bring the correct and appropriate clothes.

Gwaith cartref/ homework: Creu model o loches Anderson/Create a model of an Anderson Shelter.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad-Thank you very much for your cooperation.

Mrs Evans